NABIFILMEX 6 ROADSHOW SCHEDULE

 DATE                                           TIME                               VENUE

September 4, 2018               –     1:00 – 4:00 pm           –         NNCHS – HS

September 5, 2018               –     1:00 – 4:00 pm           –         NNCHS – SHS

–     6:00 – 9:00 pm           –        Night Market, Arabejo Avenue

September 6, 2018               –     6:00 – 9:00 pm           –        Night Market, Arabejo Avenue

September 7, 2018               –     1:00 – 4:00 pm            –        Magsaysay National High School

–     6:00 – 9:00 pm           –        Night Market, Arabejo Avenue

Septmber 11, 2018                –     1:00 – 4:00 pm           –        Bayabas National High School

September 12, 2018             –     1:00 – 4:00 pm            –        Mainit National High School

September 13, 2018             –     1:00 – 4:00 pm            –        Kao National High School

September 14, 2018             –     1:00 – 4:00 pm            –        New Sibonga National High School